LEGALE ZAKEN

Zakelijk nieuws / Juridisch perspectief

Abonnementsvoorwaarden:

Abonnements-voorwaarden:

Definities
De begrippen in deze algemene voorwaarden hebben, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, de navolgende betekenis:


Abonnee  
De (natuurlijke) persoon die een abonnementsovereenkomst heeft gesloten, of het bedrijf dat een bedrijfsabonnement heeft gesloten


Abonnementsovereenkomst
De overeenkomst tussen de uitgever en de abonnee, hierna ook te noemen: abonnement.


Abonnementsvoorwaarden
Deze abonnementsvoorwaarden.


Actieabonnement
Een abonnement, al dan niet tijdelijk, dat wordt aangeboden met een korting.


Bedrijfsabonnement
Abonnement dat een bedrijf met Legale Zaken Media afsluit ten behoeve van werknemers.


Uitgave
www.legalezaken.nl


Proefabonnement
Een abonnement dat wordt aangegaan ter kennismaking, en dat wordt aangeboden tegen een vaste looptijd en een gereduceerd tarief.


Uitgever
Gebruiker van deze abonnementsvoorwaarden in de zin van art. 6:231 sub b BW, zijnde Legale Zaken Media, gevestigd op de Saxen Weimarlaan 54 I, 1075 CE, Amsterdam, ingeschreven bij de KVK met nummer 86085956.


Toepasselijkheid
1.1 Deze abonnementsvoorwaarden zijn van toepassing op de abonnementen die worden afgesloten tussen de uitgever en een consument of tussen uitgever en een bedrijf.

1.2 Uitgever behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze abonnementsvoorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Eventuele wijzigingen worden gepubliceerd op www.legalezaken.nl. De gewijzigde abonnementsvoorwaarden zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van toepassing op alle bestaande en toekomstige abonnementen, ook indien deze voor de wijziging van de abonnementsvoorwaarden zijn gesloten.

1.3  Indien een of meerdere bepalingen in deze abonnementsvoorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen in deze abonnementsvoorwaarden volledig van toepassing. In dergelijk geval zal de uitgever de desbetreffende bepaling(en) vervangen door een of meer nieuwe bepalingen, waarvan de strekking zoveel mogelijk overeenkomst met de oorspronkelijke bepaling(en).


Facturering en tarief
2.1
 Facturering vindt plaats per kalendermaand of per jaar.

2.2  Betalingen vinden plaats voor of aan het begin van elke abonnementsperiode.

2.3  De uitgever behoudt zich het recht voor om het abonnementstarief te wijzigen, onder andere op grond van jaarlijkse indexatie. Uitgever zal de abonnee tijdig informeren over een tariefswijziging door middel van publicatie op www.legalezaken.nl. Een tariefswijziging wordt ten minste één maand van tevoren aangekondigd. Indien de abonnee het niet eens is met de tariefswijziging, heeft hij het recht het abonnement voorafgaand aan de tariefswijziging te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.


Annulering
3.1
 Er geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen na de start van het abonnement. Indien het abonnement reeds is gestart en de abonnee binnen de bedenktijd van het abonnement afziet, dan worden alleen de reeds afgenomen producten bij de abonnee in rekening gebracht.

3.2  Als de abonnee het abonnement niet wil voortzetten na de wettelijke bedenktijd dan kan hij het abonnement opzeggen. Opzegging is mogelijk door contact op te nemen via het e-mailadres info@legalezaken.nl

 

Looptijd en beëindiging abonnement
4.1
 Na het afsluiten van een abonnement ontvangt de abonnee een e-mail waarin de duur van het abonnement staat vermeld.

4.2  Een abonnement voor bepaalde tijd wordt bij het bereiken van de einddatum automatisch omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd, en tegen het op dat moment geldende abonnementstarief.

4.3  Een abonnement voor onbepaalde tijd kan te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

4.4  Het abonnement kan per direct worden beëindigd bij het overlijden van de abonnee.


Juistheid gegevens
5.1
 De abonnee dient wijzigingen in de naamsvermelding en/of adressering van het abonnement, waaronder begrepen zowel bezorg- als factuuradres, tenminste drie werkdagen voorafgaand aan de gewenste wijziging aan info@legalezaken.nl te verstrekken. Onjuistheden in de adressering of de naamsvermelding van de abonnee dienen zo spoedig mogelijk gemeld te worden.

5.2  De abonnee is volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de aan de uitgever door de abonnee verstrekte informatie.


Gegevensverwerking
6.1
 De uitgever registreert persoonsgegevens om de digitale nieuwsbrief Legale Zaken te kunnen mailen.

6.2  Al het gebruik van de geregisterde persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder – doch niet uitsluitend – de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zie ook: Privacy – Legale Zaken

6.3  In de privacy- en cookieverklaring van de uitgever is vastgelegd hoe de uitgever met de gegevens omgaat en op welke wijze daarin inzage kan worden verkregen of bezwaar kan worden gemaakt. Zie ook: Privacy – Legale Zaken

6.4  Indien geen prijs wordt gesteld op de toezending van informatie en aanbiedingen, kan dit kenbaar worden gemaakt door het sturen van een e-mail aan info@legalezaken.nl


Aansprakelijkheid
7.1
 De op Legale Zaken getoonde informatie wordt met de grootste zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van de getoonde informatie en/of toegang tot en gebruik van de website wordt uitdrukkelijk afgewezen.

7.2  Op de abonnementsovereenkomst is de disclaimer van de uitgever van toepassing.


Intellectuele eigendomsrechten
8.1
 Op alle inhoud en opmaak (waaronder mede, maar niet limitatief, begrepen: teksten, foto’s, logo’s, tekeningen, andere afbeeldingen, geluidsfragmenten, films, databestanden, met inbegrip van de lay-out, en kenmerkende kleurencombinaties, domeinnamen) van het uitgeefproduct rusten rechten van intellectuele en industriële eigendom. Door het aangaan van een abonnement verkrijgt de abonnee op geen enkele wijze enig dergelijk recht.

8.2  Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de uitgever niet toegestaan om (eventueel: delen van) het uitgeefproduct openbaar te maken, te verveelvoudigen, scannen of anderszins te exploiteren tenzij anders overeengekomen.

8.3   Indien de abonnee de intellectuele of industriële eigendomsrechten van de uitgever schendt, is de abonnee aansprakelijk voor alle schade die de uitgever daardoor of in verband daarmee lijdt.


Rechtskeuze, klachten en geschillen
9.1
 Voor alle klachten, vragen, opmerkingen en/of nadere informatie kan contact worden opgenomen met info@legalezaken.nl

9.2   Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

9.3  Alle klachten en geschillen zoals voortvloeiend uit of samenhangend met door de uitgever gesloten overeenkomsten worden uitsluitend aan de bevoegde rechter van het arrondissement Amsterdam voorgelegd, voor zover wettelijke bepalingen zich daar niet tegen verzetten.

Privacy Cookies

Leuk dat u er bent. Nog even dit:

LEGALE ZAKEN maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken content via social media te delen. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Wij gaan zorgvuldig met uw privégegevens om. Klik op ‘lees verder’ voor uitgebreide informatie.

Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van deze site stemt u hiermee in. 

Privacy Cookies

Leuk dat u er bent. Nog even dit:

LEGALE ZAKEN maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken content via social media te delen. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Wij gaan zorgvuldig met uw privégegevens om. Klik op ‘lees verder’ voor uitgebreide informatie.

Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van deze site stemt u hiermee in.